Tuyên truyền phổ biến các văn bản Trung Ương

Các văn bản có thể tải tại:

1. Số 09/2017/QĐ-KTNN:  Ban hành quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

2. Số 08/2017/QĐ-KTNN: Ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

3. Số 06/2017/TT-BKHĐT: Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

4. Số 104/2017/TT/BTC: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến biị phân cơ thể người, hiến xác

5. Số 32/2017/TT/BTTTT: Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước