Bảng giá viện phí theo Thông tư 13/2019/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân tham gia BHYT thay thế TT39/2018/TT-BYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 13/2019/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân tham gia BHYT thay thế TT39/2018/TT-BYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 13/2019/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân tham gia BHYT thay thế TT39/2018/TT-BYT
Bảng giá viện phí theo Thông tư 37/2018/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân không tham gia BHYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 37/2018/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân không tham gia BHYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 37/2018/TT-BYT áp dụng cho bệnh nhân không tham gia BHYT thay thế thông tư 02/2017/TT-BYT
Bảng giá viện phí theo Thông tư 39/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 39/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 15/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT
Bảng giá viện phí theo Thông tư 15/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 15/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT

Bảng giá viện phí theo Thông tư 15/2018 Bộ Y tế áp dụng bệnh nhân tham gia BHYT
Giá viện phí theo thông tư 02 Bộ Y tế ngày 15/03/2017

Giá viện phí theo thông tư 02 Bộ Y tế ngày 15/03/2017

Giá viện phí theo thông tư 02 Bộ Y tế ngày 15/03/2017 áp dụng cho bệnh nhân không tham gia bảo hiểm y tế
Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện

Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện

Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện theo thông tư liên tịch số 37 /2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Bảng giá danh mục dịch vụ kĩ thuật sử dụng tại bệnh viện

Bảng giá danh mục dịch vụ kĩ thuật sử dụng tại bệnh viện

Bảng giá danh mục dịch vụ kĩ thuật sử dụng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận