Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"
Tin từ: benhvienbinhthuan.vn Đăng lúc: 6/5/2019 9:30:40 AM
Lượt xem:156

Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"

Thực hiện Văn bản số 930/BVBT-TCCB V/v Thực hiện đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 -2020"

Nội dung công ước quốc tế xem: Tại đây