Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 1)

Thực hiện Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định đối với các phẫu thuật, thủ thuật các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch số 37, thì áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện, Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế làm đầu mối, phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, các Tiểu ban của Hội đồng danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh xây dựng dự thảo danh mục theo đúng quy định.Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng chuyên môn và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ngày 8/3/2016, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã ký Quyết định số 803/QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (gọi tắt Danh mục kỹ thuật tương đương) Đợt 1 bao gồm  6 Chuyên khoa:

1) Ngoại khoa
2) Phẫu thuật nội soi
3) Vi phẫu
4) Ung bướu
5) Phụ sản
6) Da liễu

Các chuyên khoa còn lại đang chờ kết quả thẩm định của BHXH Việt nam và sớm ban hành (Đợt 1) trong 1-2 tuần.
Các chuyên khoa đã ban hành chuẩn bị tài liệu để thẩm định bổ sung đợt tiếp theo.
Cục Quản lý khám chữa bệnh đã xây dựng phần mềm để các bệnh viện chủ động cập nhật bảng danh mục mới nhất trên hệ thống kiểm tra bệnh viện trực tuyến.