Công văn số 339/BVBT-TCCB Về việc quán triệt, triển khai các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn số 339/BVBT-TCCB Về việc quán triệt, triển khai các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tệp đính kèm

1. Luật Tiếp công dân

2. Luật Khiếu nại

3. Luật Tố cáo